برو بالا
   1395 سه شنبه 28 دی
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
شیر خشک بیومیل سوی قوطی فلزی 400 گ 1ع MILK BIOMIL SOY POWDER -
دریافت فایل
شیر خشک بیومیل ال اف قوطی فلزی 400 گ 1 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
دریافت فایل
شیر خشک گاستروفیکس 250 گ پاکتی 1 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
دریافت فایل
ویال میتومایسین 2 م گ 1ع MITOMYCIN 2MG VIAL -
دریافت فایل
کپسول ریتمودان(دیزوپرامید فسفات) 100 م گ 40ع DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP -
دریافت فایل
شربت ایپکاک ( ایپکاکوانا ) 7% 100م ل 1ع IPECACUANA 7% 100ML SYR -
دریافت فایل
قطره چشمی ناتامت (ناتامایسین) 5% 1ع NATAMYCIN 5% 15ML OPH DROP -
دریافت فایل
ویال نفسیلین 1گ 1ع NAFCILLIN SODIUM 1000MG VIAL -
دریافت فایل
آمپول ایزوپرنالین 0/2 م گ/م ل 5ع ISOPRENALINE 0.2MG AMP -
دریافت فایل
آمپول سینکورتیل(دزوکسی کورتیکوسترون) 10 م گ /1م ل 4ع DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE 10MG/1ML AMP -
دریافت فایل
قرص داراپریم (پریمتامین) 25م گ 30ع PYRIMETHAMINE 25MG TAB -
دریافت فایل
قرص پورینتول (مرکاپتوپورین)50 م گ 25ع MERCAPTOPURINE 50MG TAB -
دریافت فایل
قطره چشمی ریدینوکس (یدوکسوریدین) 0/1 % 1ع IDOXURIDINE 0.1% 10ML OPH DROP -
دریافت فایل
کپسول فنوکسی بنزامین (دیابنزیران)10 م گ 100ع PHENOXYBENZAMINE HCL 10MG CAP -
دریافت فایل
آمپول آنتیرکس (ادروفونیوم کلراید)10 م گ/1م ل 10ع EDROPHONIUM CHLORIDE 10MG/ML INJ -
دریافت فایل
آمپول تاوژیل(کلماستین) 2 م گ/2 م ل 5ع CLEMASTINE 2MG/2ML AMP -
دریافت فایل
قرص کلشی سین 1 م گ 40ع COLCHICINE 1MG TAB -
دریافت فایل
ویال کنتراتیون (پرالیدوکسیم) 200 م گ/10 م ل 10ع PRALIDOXIME 200MG/10ML VIAL -
دریافت فایل
آمپول مدفاتوبرا (توبرامایسین)80م گ 2 م ل 10ع TOBRAMYCIN 40MG/ML 2ML AMP -
دریافت فایل
آمپول فیبرووین (سدیم تترادسیل سولفات)3% 2 م ل 5ع SODIUM TETRADECYL SULFATE 3% 2ML AMP -
دریافت فایل