برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول رلیدین ( پتیدین) 100 م گ 2 م ل 5 ع - -
آمپول رلیدین ( پتیدین) 25 م گ م ل 5 ع - -
آمپول رلیدین ( پتیدین) 50 م گ 1 م ل 5 ع - -
آمپول رمیفنتانیل 1 م گ 1 ع - -
آمپول رمیفنتانیل 2 م گ 1 ع - -
آمپول رمیفنتانیل 5 م گ 1 ع - -
آمپول رهاکین (والپروات سدیم) 400 م گ 4م ل 5 ع - -
آمپول روماکام(پیروکسیکام)20 م گ/1 م ل 10 ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP -
آمپول رونال اف (یوروفولیتروپین)75 واحدی 1 ع FOLITROPIN 75IU INJ -
آمپول روکامیکس ( پیروکسیکام ) 20 م گ 10ع - کاسپین تامین - -
آمپول روکامیکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل 10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت
آمپول روکسیکام 10ع - -
آمپول ریلاکسی مول(متوکاربامول) 1000 م گ/10 م ل 5 ع METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP 1)درمان كمكي در بيماريهاي حاد ودردناك عضلاني-اسكلتي 2)درمان حمايتي بيماري كزاز
آمپول زپادیک(دیازپام) 10 م گ /2 م ل 10ع DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 1)اضطراب و فشار عصبي 2)سندروم قطع مصرف حاد الكل 3)درمان صرع مداوم
آمپول زپادیک(دیازپام)10م گ/2 م ل 100ع DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 1)اضطراب و فشار عصبي 2)سندروم قطع مصرف حاد الكل 3)درمان صرع مداوم
آمپول زودالم ( میدازولام) 15 م گ 5 ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP اللتهاب شديد يا كاهش ايمني
آمپول زودالم( میدازولام) 5 م گ/1 م ل 10 ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول زولادکس ( گوسرلین استات ) 3.6م گ 1ع GOSERELIN ACETATE 3.6MG AMP درمان عفونت هاي باكتريايي
آمپول سایمتیدین 200 م گ /2 م ل 10 ع CIMETIDINE 200MG/2ML AMP 1)درمان كوتاه مدت زخم هاي دوازدهه 2)پيشگيري از زخم دوازذهه 3)خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش
آمپول سایمتیدین 200 م گ/2 م ل 10 ع CIMETIDINE 200MG/2ML AMP -