برو بالا
   1396 سه شنبه 6 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول( آنسیس) سیس آتراکوریوم 20م گ 10 م ل 5 ع CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 10ML AMP -
آنژیوکت آبی نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت آبی مدیتکس 22 100ع - -
آنژیوکت آبی نوافلون 1ع - -
آنژیوکت بی براون سبز1ع - -
آنژیوکت سبز پلی مد 1ع - -
آنژیوکت سبز مدیتکس 18 100ع - -
آنژیوکت سبز نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت سبز نوافلون 1ع - -
آنژیوکت صورتی نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت صورتی پلی مد 1ع - -
آنژیوکت صورتی مدیتکس20 100ع - -
آنژیوکت صورتی نوا فلون 1ع - -
آنفوزیون کلرورسدیم 0.45% 1000 سی سی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE -
اپلیکاتور قرص واژینال 6ع APLICATOR TAB VAG -
اپلیکاتور کرم واژینال6 ع APLICATOR CREAM VAG -
اپلیکس اسمارت ست پمپ 1 ع - -
اسپری آپو فلوتیکازون 50 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 120DOSE 15ML NASAL SPRAY -
اسپری آتروونت(ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 200دوز 1ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری الرگودیل(آزلاستین) 1% 10 م ل 1 ع AZELASTINE 125MCG 10ML NASAL SPRAY -