برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول مسناسل(مسنا)400 م گ 1 ع MESNA 400MG/4ML AMP -
دریافت فایل
آمپول مگلومین کمپاند 76% 20م ل 5ع MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP -
آمپول منوپور (منوتروپین) 75 واحد 10 ع - -
آمپول منوگون 75 واحدی 10 ع - -
آمپول مورفین 10 م گ 1 م ل 1 ع - -
آمپول میانین(کلسی تونین)50 واحدی1ع CALCITONIN 50 IU/ML AMP درمان كلسيم بالاي خون و درد استخواني در سرطان ها
دریافت فایل
آمپول میدازولازم 5 م گ /1م ل 10 ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میدازولام 15 م گ /3 م ل 10 ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP -
آمپول میدازولام 15م گ 10ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP -
آمپول میدازولام 5 م گ 1 م ل 10ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میدازولام 5 م گ 10ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میداماکس(میدازولام)15م گ/3 م ل5ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP -
آمپول میداماکس(میدازولام)5م گ/1 م ل5ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میگراجکت سوماتریپتان(پریفیلد) 5م ل 2ع - -
آمپول میگرستاپ 6م گ 1ع - -
آمپول میلرینون 1م گ 10ع - -
آمپول میلرینون10م گ /10م ل 10ع MILRINONE LACTATE 10MG/10ML INJ -
آمپول نئوستیگمین 1م ل 0.5 م گ 10ع - -
آمپول نالوکسان 0.4 م گ/1 م ل 10 ع NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP -
آمپول نالوکسان 0/4 م گ /م ل 10ع NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP -