برو بالا
   1396 یکشنبه 28 آبان
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول کوردارون(آمیودارون)150م گ 6ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
آمپول کوناکیون(ویتامین کا یک )10م گ/1م ل 5ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP -
آمپول یورومتیکسان (مسنا) 400 م گ 15 ع MESNA 400MG/4ML AMP -
دریافت فایل
آمپول( آنسیس) سیس آتراکوریوم 20م گ 10 م ل 5 ع CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 10ML AMP -
آنژیوکت آبی مدیتکس 22 100ع - -
آنژیوکت آبی نوافلون 1ع - -
آنژیوکت بی براون سبز1ع - -
آنژیوکت سبز پلی مد 1ع - -
آنژیوکت سبز مدیتکس 18 100ع - -
آنژیوکت سبز نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت صورتی پلی مد 1ع - -
آنژیوکت صورتی مدیتکس20 100ع - -
آنژیوکت صورتی نوا فلون 1ع - -
اپلیکاتور قرص واژینال 6ع APLICATOR TAB VAG -
اپلیکاتور کرم واژینال6 ع APLICATOR CREAM VAG -
اپلیکس اسمارت ست پمپ 1 ع - -
اسپری آپو فلوتیکازون 50 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 120DOSE 15ML NASAL SPRAY -
اسپری آتروونت(ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 200دوز 1ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری الرگودیل(آزلاستین) 1% 10 م ل 1 ع AZELASTINE 125MCG 10ML NASAL SPRAY -
اسپری ایپراونت (ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 1 ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -