برو بالا
   1396 یکشنبه 28 آبان
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال اپی سل (اپی روبیسین) 50 م گ 1 ع EPIRUBICIN HCL 50MG VIAL -
ویال اپی سل(اپی روبیسین) 10 م گ 1 ع EPIRUBICIN HCL 10MG VIAL -
ویال اتوپوزاید 100 م گ 1 ع ETOPOSIDE 100MG/5ML AMP -
دریافت فایل
ویال اتوسید(اتوپوزاید)100م گ 5 م ل 1ع ETOPOSIDE 100MG/5ML AMP -
ویال اچ ام جی (منوتروپین ) 75 واحدی 3ع MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP -
ویال اچ سی جی 5000 واحدی 3 ع CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL -
ویال اربی توکس (ستوکسیمب) 5 م گ/م ل ,20 م ل1ع CETUXIMAB 5MG/ML 20ML VIAL -
ویال اربی توکس5م گ / 20م ل 1ع CETUXIMAB 5MG/ML 20ML VIAL -
ویال اریفوس (زولدرونیک اسید) 4 م گ 5م ل1 ع ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE 4MG/5ML INJ -
دریافت فایل
ویال اس تی پیز( استرپتوکیناز ) 1500000 واحدی 1 ع STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL -
ویال استرپتاز 1500000(استرپتوکیناز) واحد 1 ع STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL -
ویال استرپتوسین(استرپتومایسین)1 گ 25ع STREPTOMYCIN SULFATE 1 G VIAL -
ویال استرپتوکیناز 1500000 واحدی 1 ع STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL -
ویال استرپتوکیناز 1500000 واحدی 1 ع STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL -
ویال استرپتوکیناز 1500000 واحدی1ع STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL -
ویال استرپتوکیناز-بیوفاکتور 1/500/000 واحدی 1 ع STREPTOKINASE 1,500,000IU VIAL -
ویال اسماف لیپید 20% 1 ع LIPID INFUSION 20% (SOYA OIL) INF -
ویال اسکن لوکس(آیوپامیدول) 300 م گ/م ل 50 م ل 1 ع IOPAMIDOL 300MG/ML 50ML VIAL -
ویال اسکن لوکس(آیوپامیدول) 370 م گ /م ل 50 م ل 1 ع IOPAMIDOL 370MG/ML 50ML VIAL -
ویال اسکن لوکس(آیوپامیدول)300 م گ /م ل 100 م ل 1 ع IOPAMIDOL 300MG/ML 100ML VIAL -