برو بالا
   1396 پنج شنبه 28 دی
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال آلبومین 20% 50 م ل 1ع ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL -
ویال آلبومین 20% 50 م ل بیوتست 1 ع ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL -
ویال آلبومین 20% 50 م ل بیوتست 1 ع ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL -
ویال آلبومین انسانی 20% 50 م ل1ع ALBUMIN 20% 50 ML VIAL -
ویال آلبومین انسانی(اکتالبین)20% 1ع ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL -
ویال آلبومین انسانی(بیوتست)20% 1ع ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL -
ویال آلوئوفکت 50 م گ 1ع BOVACTANT 50MG/1.2ML AMP -
ویال آلکاسل (ملفالان) 50 م گ 1 ع MELPHALAN 50MG VIAL -
ویال آلیمتا(پمترکسد) 100 م گ /10 م ل 1 ع PEMETREXED 100MG VIAL -
دریافت فایل
ویال آلیمتا(پمترکسد) 500 م گ /50 م ل 1 ع PEMETREXED 500MG VIAL -
ویال آمبیسوم(آمفوتریسین ب) 50 م گ 1 ع AMPHOTERICIN-B LIPOSOMAL VIAL -
ویال آمپی سول (آمپی سیلین/سولباکتام) 1.5 گ 20 ع AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL -
ویال آمپی سول (آمپی سیلین/سولباکتام) 3 گ 20 ع AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL -
ویال آمپی ویل ( آمپی سیلین) 1 گ 20ع AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL -
ویال آمپی ویل (آمپی سیلین) 500 م گ 20ع AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL -
ویال آمپیکسیل( آمپی سیلین) 1 گ 20 ع AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL -
ویال آمفوتریسین بی 50 م گ / 20 م ل 1 ع AMPHOTERICIN-B 50MG/20ML VIAL -
ویال آنکاسپار (پگا آسپراژیناس) 3750 واحدی 1 ع - -
ویال آکلاستا(زولیدرونیک اسید)5 م گ 1 ع ZOLEDRONIC ACID 5MG/100ML INJ -
ویال آی وی آی جی 5 گ1ع IV IG 5G VIAL -