برو بالا
   1395 دوشنبه 27 دی
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -
کرم کلوبتازول پروپیونات 0/05% 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کرم کلوتریمازول/ بتامتازون 1 ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE (1/0.05)% CREAM -
کرم کلوکورت(کلوبتازول ) 15 گ1 ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کسول نرم گایافنزین 200 م گ 50 ع GUAIFENESIN 200MG SOFT GEL CAP -
کیسه ادرار شیردار ایزومد 10ع - -
کیسه ادرار نوا 10ع - -
کیلاگزیسین (روغن کرچک خوش طعم )1ع _HERBAL MEDICINES -