برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول هماتوفر (آیرون سوکروز) 100 م گ / 5 م ل 5 ع - -
آمپول هماتوفر(آیرون سوکروز) 100 م ل 10ع IRON SUCROSE 20 MGFE/ML 5ML AMP -
آمپول هیالاز (هیالورونیداز ) 1500 واحدی 10ع _MEDICAL DEVICES -
آمپول هیدانتیک(فنی توئین)250م گ5ع PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP -
آمپول هیدراپرس(هیدرالازین)20م گ5ع HYDRALAZINE HCL 20MG/ML AMP -
آمپول هیدروکورتال (هیدروکورتیزون) 100 م گ 2م ل 10ع HYDROCORTISONE SODIUM PHOSPHATE 100MG/2ML AMP -
آمپول هیستادیک(کلرفنیرامین)10 م گ 10 ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP -
آمپول هیوتکس(هیوسین) 20 م گ/1 م ل10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP -
آمپول هیوسیدیک(هیوسین)20م گ /1 م ل 100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP -
آمپول هیوسیدیک(هیوسین)20م گ /1 م ل 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP -
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 10ع - -
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20م گ 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP -
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید20 م گ 10ع - -
آمپول والپروات سدیم 400م گ 4 م ل 10ع VALPROATE SODIUM 400MG INJ -
آمپول وانا میلرینون(میلرینون لاکتات) 10م گ 10م ل 5 ع - -
آمپول وراهگزال (وراپامیل) 2.5 م گ 5 ع - -
آمپول وراهگزال (وراپامیل)5 م گ /2 م ل 5 ع VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP -
آمپول وراهگزال (وراپامیل)5 م گ 5ع VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP -
آمپول ومترال(اندانسترون) 4م گ 10ع - -
آمپول ومترال(اندانسترون)8م گ 5 ع - -