برو بالا
   1395 دوشنبه 27 دی
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری بینی کرومولین سدیم 2% 1 ع CROMOLYN SODIUM 2% 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 100 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 200 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کونژستاپ(اکسی متازولین) 0.05 % 20 م ل 1 ع (جدید) OXYMETAZOLINE 0.05% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری بینی کونژستاپ(اکسی متازولین) 0.05% 20 م ل 1 ع OXYMETAZOLINE 0.05% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 م ل 1ع - -
اسپری دهانی موکوزامین 1ع _MEDICAL DEVICES -
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/100 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/200 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)125م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)250م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)50 م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول ) 250م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول) 125م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)125 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 125MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)250 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری لیدوکائین 10% 100 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 100ML SPRAY -
اسپری لیدوکائین 10% 50 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY -
اسپری نیترولینگوال (نیتروگلیسیرین) 0/4 م گ 1ع NITROGLYCERIN 400MCG/DOSE SPRAY -
اسکالپ وین آبی سایز 23 100 ع - -