برو بالا
   1397 سه شنبه 30 بهمن
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول یورومتیکسان (مسنا) 400 م گ 15 ع MESNA 400MG/4ML AMP -
دریافت فایل
آمپول( آنسیس) سیس آتراکوریوم 20م گ 10 م ل 5 ع CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 10ML AMP -
آموکسی سیلین 125 م گ - سوسپانسیون فارابی - -
آنژیوکت آبی نوافلون 1ع - -
آنژیوکت سبز پلی مد 1ع - -
آنژیوکت سبز نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت صورتی نوا فلون 1ع - -
اپلیکاتور قرص واژینال 6ع APLICATOR TAB VAG -
اپلیکاتور کرم واژینال6 ع APLICATOR CREAM VAG -
اپلیکس اسمارت ست پمپ 1 ع - -
اسپری آپو فلوتیکازون 50 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 120DOSE 15ML NASAL SPRAY -
اسپری آتروونت(ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 200دوز 1ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری الرگودیل(آزلاستین) 1% 10 م ل 1 ع AZELASTINE 125MCG 10ML NASAL SPRAY -
اسپری ایپراونت (ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 1 ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر ایپراترکس(ایپراتروپیوم) 20م ک گ 1ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر بکلوتروکس(بکلومتازون)250 م‌ک‌گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY -
اسپری اینهالر بکلوتروکس(بکلومتازون)50 م‌ک‌گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY -
اسپری اینهالر سالبوترکس(سالبوتامول) 100 م‌ک‌گ 1ع SALBUTAMOL SULFATE 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER -
اسپری اینهالر سالوزیکس (سالمترول) 25 م ک گ 1ع SALMETEROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER -
اسپری اینهالر فلوتیزوکس(فلوتیکازون) 125 م‌ک‌گ 1ع FLUTICASONE 125MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -