برو بالا
   1396 جمعه 4 فروردین
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
انفوزیون دکستروز 3.33% و کلرور سدیم 0.3% 1000 سی سی 1 ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 3.33% و کلرور سدیم 0.3% 500 سی سی 1 ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 5% 250سی سی 1ع DEXTROSE 5% 250ML INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 5% و کلرورسدیم 0.9% 500سی سی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 5% 1000سی سی 1ع DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 5% 500سی سی 1ع DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 5% و کلرورسدیم 0.9% 1000سی سی 1 ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE -
انفوزیون رینگر 1000 سی سی 1 ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE -
انفوزیون رینگر 500 سی سی 1 ع RINGERS 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون رینگر لاکتات 1000 سی سی 1 ع RINGER LACTATE 1L INF P-BOTTLE -
انفوزیون رینگر لاکتات 500سی سی 1ع RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون کلرور سدیم 0.9% 1000 سی سی 1 ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE -
انفوزیون کلرور سدیم 0.45% 500 سی سی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون کلرور سدیم 0.9% 500 سی سی 1 ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون کلرور سدیم 0.9% 250 سی سی 1 ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML INF P-BOTTLE -
انما کورتنما (هیدروکورتیزون )100م گ /60 م ل 7ع HYDROCORTISONE 100MG/60ML RETENTION ENEMA -
اینهالر آتیموس(فورمترول) 12 م ک گ 1 ع FORMOTEROL 12MCG/DOSE SOL FOR INHALATION -
باند پانسمان 10*200 قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 10*300 س 6 ع - -
باند پانسمان 15* 300 س8 ع - -