برو بالا
   1397 دوشنبه 26 آذر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اپلیکاتور کرم واژینال6 ع APLICATOR CREAM VAG -
اپلیکس اسمارت ست پمپ 1 ع - -
اسپری آپو فلوتیکازون 50 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 120DOSE 15ML NASAL SPRAY -
اسپری آتروونت(ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 200دوز 1ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری الرگودیل(آزلاستین) 1% 10 م ل 1 ع AZELASTINE 125MCG 10ML NASAL SPRAY -
اسپری ایپراونت (ایپراتروپیوم بروماید)20 م ک گ 1 ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر ایپراترکس(ایپراتروپیوم) 20م ک گ 1ع IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر بکلوتروکس(بکلومتازون)250 م‌ک‌گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY -
اسپری اینهالر بکلوتروکس(بکلومتازون)50 م‌ک‌گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY -
اسپری اینهالر سالبوترکس(سالبوتامول) 100 م‌ک‌گ 1ع SALBUTAMOL SULFATE 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER -
اسپری اینهالر سالوزیکس (سالمترول) 25 م ک گ 1ع SALMETEROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER -
اسپری اینهالر فلوتیزوکس(فلوتیکازون) 125 م‌ک‌گ 1ع FLUTICASONE 125MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر فلوتیزوکس(فلوتیکازون) 250 م‌ک‌گ 1ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر فلوسالمکس(فلوتیکازون-سالمترول)25/125 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER -
اسپری اینهالر فلوسالمکس(فلوتیکازون-سالمترول)25/250 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری بهدوکائین(لیدوکائین) 10% 50 م ل 1 ع LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY -
اسپری بودکورت(بودزوناید) 200 م ک گ 1 ع BUDESONIDE 200MCG/DOSE 200DOSE INHALER -
اسپری بودی ایر 200 م ک گ 1 ع BUDESONIDE 200MCG/DOSE 100DOSE INHALER -
اسپری بینی اکسی نوز(اکسی متازولین) 0.05% 15م ل 1ع OXYMETAZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی بودزوناید 12 م ل 1 ع BUDESONIDE 64MCG NASAL SPRAY -