برو بالا
   1397 سه شنبه 30 بهمن
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری اینهالر فلوتیزوکس(فلوتیکازون) 250 م‌ک‌گ 1ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری اینهالر فلوسالمکس(فلوتیکازون-سالمترول)25/125 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER -
اسپری اینهالر فلوسالمکس(فلوتیکازون-سالمترول)25/250 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری بهدوکائین(لیدوکائین) 10% 50 م ل 1 ع LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY -
اسپری بودکورت(بودزوناید) 200 م ک گ 1 ع BUDESONIDE 200MCG/DOSE 200DOSE INHALER -
اسپری بودی ایر 200 م ک گ 1 ع BUDESONIDE 200MCG/DOSE 100DOSE INHALER -
اسپری بینی اکسی نوز(اکسی متازولین) 0.05% 15م ل 1ع OXYMETAZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی بودزوناید 12 م ل 1 ع BUDESONIDE 64MCG NASAL SPRAY -
اسپری بینی بودنا (بودزوناید) 64 م ک گ 1ع BUDESONIDE 64MCG NASAL SPRAY -
اسپری بینی بکلام (بکلومتازون) 0.05% 20 م ل 1 ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 50MCG/DOSE NASAL SPRAY -
اسپری بینی بکلومتازون دی پروپیونات 50 م‌ک‌گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 50MCG/DOSE NASAL SPRAY -
اسپری بینی بکلیت(بکلومتازون)150دز1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 50MCG/DOSE NASAL SPRAY -
اسپری بینی پمپی دی بی سالین (سدیم کلراید) 0.65% 20 م ل 1 ع (جدید) SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری بینی پمپی کونژستاپ(اکسی متازولین) 0.05 % 20 م ل 1 ع (جدید) OXYMETAZOLINE 0.05% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری بینی دزمونیکس (دسموپرسین) 0/1% 1 ع DESMOPRESSIN ACETATE 0.1MG/ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی دسمورین(دسموپرسین استات) 1ع DESMOPRESSIN ACETATE 0.1MG/ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی دکوسالین(سدیم کلراید) 0.65% 20 م ل 1ع (جدید) SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی دکوفزول (نفازولین) 0.05% 15 م ل 1 ع NAPHAZOLINE 0.05% NASAL SPRAY -
اسپری بینی دکوفن (فنیل افرین) 0.5% 15 م ل 1ع PHENYLEPHRINE 0.5% 15ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی دکوفن (فنیل افرین)0.25% 15 م ل 1 ع PHENYLEPHRINE 0.25% 15ML NASAL SPRAY -