برو بالا
   1396 جمعه 4 فروردین
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
باند پانسمان 15*200 قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 20*200 قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 20*300 س6 ع - -
باند پانسمان 5*200 س قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 5*300 س 12 ع - -
باند پانسمان 7.5*200 س قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 7.5*300 س 16 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 10*270 س 36 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 20*270 س 18 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 7.5*270 س 60ع - -
باند پانسمان کناربافته 15*270 س 30 ع - -
باند پانسمان کناربافته 5*270 س 72 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 10*270 س 36ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 15*270 س 30 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 20*270 س 18 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 5*270 س 72 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر7.5*270 س 60 ع - -
باند ساده زخم بندی 7*300 س 6ع - -
باند سوختگی 10 س 6 ع - -
باند سوختگی 15 س 6 ع - -