برو بالا
   1397 سه شنبه 30 بهمن
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری بینی دی بی سالین (سدیم کلراید) 0.65% 20 م ل 1 ع SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری بینی دی بی نازال کورت (بکلومتازون) 0.05% 20 م ل 1 ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 50MCG/DOSE NASAL SPRAY -
اسپری بینی رایناکورت ( بودزوناید ) 64م ک گ 1ع BUDESONIDE 64MCG NASAL SPRAY -
دریافت فایل
اسپری بینی زلکس(ازلاستین) 1 ع AZELASTINE 125MCG 10ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی سزالین(روغن کنجد)25% 15 م ل 1 ع - -
اسپری بینی فلازون(فلوتیکازون) 0.05% 20 م ل 1 ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 200DOSE 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی فلوتیکومکس(فلوتیکازون) 0.05% 20 م ل 1 ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 200DOSE 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی فلونیکس (فلوتیکازون) 0.05 % 1ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 120DOSE 15ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی مولینوز (کرومولین سدیم) 2 % 1ع CROMOLYN SODIUM 2% 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی مومتومکس( مومتازون) 0.5 % 20 م ل 1 ع MOMETASONE FUROATE 0.05% NASAL PUMP SPRAY -
اسپری بینی نازونکس 50 م ک گ 1ع MOMETASONE FUROATE 50MCG 120DOSE SPRAY -
اسپری بینی نوزاویل 10 م ل 1 ع _MEDICAL DEVICES -
اسپری بینی نوزاویل منتول 10 م ل 1 ع _MEDICAL DEVICES -
دریافت فایل
اسپری بینی ویوانلا 14 م ل (مومتازون 5%) 1 ع - در درمان بيماري Multiple sclorosis) MS)
اسپری بینی کرومولین سدیم 2% 1 ع CROMOLYN SODIUM 2% 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 100 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 200 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کونژستاپ(اکسی متازولین) 0.05% 20 م ل 1 ع OXYMETAZOLINE 0.05% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری تنفسی پالموتون(بودزوناید+فورمترول) 200/6 م ک گ 1ع - -
اسپری تنفسی پالموتون(بودزوناید+فورمترول) 400/12 م ک گ 1ع - -