برو بالا
   1397 یکشنبه 29 مهر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری بینی نوزاویل 10 م ل 1 ع _MEDICAL DEVICES -
اسپری بینی نوزاویل منتول 10 م ل 1 ع _MEDICAL DEVICES -
دریافت فایل
اسپری بینی ویوانلا 14 م ل (مومتازون 5%) 1 ع - در درمان بيماري Multiple sclorosis) MS)
اسپری بینی کرومولین سدیم 2% 1 ع CROMOLYN SODIUM 2% 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 100 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 200 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کونژستاپ(اکسی متازولین) 0.05% 20 م ل 1 ع OXYMETAZOLINE 0.05% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1ع - -
اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 م ل 1ع - -
اسپری دهانی موکوزامین 1ع _MEDICAL DEVICES -
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/100 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/200 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری سالمفلو 125 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 250 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 50 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -
اسپری سرلیکس (لیدوکائین)10% 100 م ل 1 ع - -
اسپری سرلیکس (لیدوکائین)10% 50 م ل 1 ع - -
اسپری سروتاید 125 م گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER -
اسپری سروتاید 250 م ک گ 1 ع - -
اسپری سروتاید 250م گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MIC INHALER -