برو بالا
   1396 سه شنبه 29 اسفند
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری سالمفلو 125 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 250 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 50 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -
اسپری سروتاید 125 م گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER -
اسپری سروتاید 250 م ک گ 1 ع - -
اسپری سروتاید 250م گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MIC INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)125م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)250م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)50 م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -
اسپری سوختگی برنشیلد 125 م ل 1 ع - -
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول ) 250م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول) 125م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری فلومیست(فلوتیکازون)50م گ1ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 100DOSE NASAL SPRAY -
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)125 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 125MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)250 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری فلیکسوتاید 125 م ک گ 1 ع - -
اسپری لیدوکائین 10% /100 م ل 1 ع - -
اسپری لیدوکائین 10% /50 م ل 1 ع - -
اسپری لیدوکائین 10% 100 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 100ML SPRAY -
اسپری لیدوکائین 10% 50 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY -