برو بالا
   1396 یکشنبه 10 اردیبهشت
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اینهالر آتیموس(فورمترول) 12 م ک گ 1 ع FORMOTEROL 12MCG/DOSE SOL FOR INHALATION -
باند پانسمان 10*200 قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 10*300 س 6 ع - -
باند پانسمان 15* 300 س8 ع - -
باند پانسمان 15*200 قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 20*200 قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 20*300 س6 ع - -
باند پانسمان 5*200 س قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 5*300 س 12 ع - -
باند پانسمان 7.5*200 س قرمز 6 ع - -
باند پانسمان 7.5*300 س 16 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 10*270 س 36 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 20*270 س 18 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 7.5*270 س 60ع - -
باند پانسمان کناربافته 15*270 س 30 ع - -
باند پانسمان کناربافته 5*270 س 72 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 10*270 س 36ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 15*270 س 30 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 20*270 س 18 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 5*270 س 72 ع - -