برو بالا
   1396 یکشنبه 1 بهمن
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع (قدیم) CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -
کرم کلوبتازول 0/5% 15گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کرم کلوبتازول پروپیونات 0/05% 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کرم کلوتریمازول/ بتامتازون 1 ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE (1/0.05)% CREAM -
کرم کلوکورت(کلوبتازول ) 15 گ1 ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کیسه آب گرم نوا 1ع - -
کیسه ادرار نوا 10 ع - درمان سرطان هاي خوني
کیسه قابل تزریق لینزولید2م گ /300م ل 1ع - -
کیسه قابل تزریق کوزی (لووتیراستام ) 500م گ/100م ل 1ع LEVETIRACETAM 500MG/5ML INJ -
کیلاگزیسین ( روغن کرچک خوش طعم ) 1 ع - -