برو بالا
   1398 چهارشنبه 5 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال لتوکان ( کاسپوفانژین استات) 70 م گ 1 ع - -
ویال لتوکان (کاسپوفانژین استات ) 50 م گ 1 ع - -
ویال لدرترکسات(متوترکسات)50م گ / 2م ل 1ع - -
ویال لوتیراستام500م گ 1ع - -
ویال لودریبین ( کلادریبین ) 10 م گ 5 م ل 1 ع - -
ویال لووریس (لوتروپین آلفا) 75 واحدی 1 ع LUTROPIN ALFA 75IU VIAL -
دریافت فایل
ویال لووفلوکساسین 500 م گ/20 م ل 1 ع LEVOFLOXACIN 500MG/20ML INJ -
ویال لووفلوکساسین 500م گ/100 م ل 1 ع LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL -
ویال لووفلوکساسین500م گ 1ع - -
ویال لووفلوکساسین500م گ/100م ل 1ع LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL -
ویال لکتروم(لوپرورلین) 3.75 م گ 1 ع LEUPRORELIN ACETATE 3.75MG VIAL -
دریافت فایل
ویال لکتروم(لوپرورلین) 7.5 م گ 1 ع LEUPRORELIN ACETATE 7.5MG VIAL -
دریافت فایل
ویال لیتک ( کلادریبین) 10م گ/ 5 م ل 1 ع CLADRIBINE 10MG/5ML VIAL -
ویال لیدوکائین 2% 50 م ل 1 ع - -
ویال لینزومد 2 م گ /م ل 1ع - -
ویال لیومدرول(متیل پردنیزولون) 500 م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال لیومدرول(متیل پردنیزولون) 500 م گ 20 ع - -
ویال ماگنوستیک(گادوپنتتات دی مگلومین) 469 م گ / 15 م ل 1 ع GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML VIAL -
ویال مایوزایم ( آلگلوکوسیداس) 50 م گ 1ع ALGLUCOSIDASE 50MG VIAL -
دریافت فایل
ویال مایوزایم 50 م گ 1ع (اهدایی) - -