برو بالا
   1398 پنج شنبه 27 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال سیس پلاتین 50 م گ 1ع CISPLATIN 50MG VIAL -
ویال سیستی استات40م گ / 50م ل 1ع _MEDICAL DEVICES -
ویال سیلاویل 500 (ایمیپنم 500 + سیلاستاتین 500م گ) 10 ع IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL -
ویال سینا دوکسوزوم (دوکسوروبیسین لیپوزمال)20 م گ /10 م ل 1 ع DOXORUBICIN LIPOSOMAL 20MG/10ML VIAL -
ویال سینافکت ( بوسرلین استات ) 5.5 م گ 5.5 م ل 1 ع - -
ویال سینال اف ( فولیتروپین ) 75 واحد 1 ع - -
ویال فارماروبیسین (اپی روبیسین) 10 م گ 1 ع - -
ویال فارماروبیسین(اپی روبیسین) 50 م گ 1 ع EPIRUBICIN HCL 50MG VIAL -
دریافت فایل
ویال فاکتور 8 500 واحدی انسانی هماکتین 1 ع ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII 500U VIAL -
ویال فاکتور 9 500 واحدی بیوتست اع ANTIHEMOPHILIC FACTOR IX 500 IU VIAL -
ویال فاکتور8 - 500 واحد 1 ع FACTOR 8 (ANTIHEMOPHILIC ) VIAL -
ویال فرینجکت ( فریک کربوکسی مالتوز ) 500م گ/ 10 م ل 1 ع FERRIC CARBOXYMALTOSE 500MG/10ML VIAL -
ویال فلودارابین اکتاویس 50 م گ 1 ع FLUDARABINE PHOSPHATE 50MG VIAL سرطان ، انواع لوسمي و لنفوماي غير هوكچين
ویال فلوکونازول 2 م گ / 1 م ل 1 ع - -
ویال فلوکونازول 2م گ/م ل 50 م ل 1ع FLUCONAZOLE 100MG/50ML INF -
ویال فورمتا(پمترکسد) 100م گ 1ع PEMETREXED 100MG VIAL -
ویال فورمتا(پمترکسد) 500م گ 1ع PEMETREXED 500MG VIAL -
ویال فیبروگامین(فاکتور 13)250 واحدی 1 ع ANTIHEMOPHILIC FACTOR XIII 250U VIAL -
ویال گادوویست 15 م ل 1 ع - -
ویال گروتروپین (سوماتروپین) 4واحدی 1ع - -