برو بالا
   1397 دوشنبه 2 مهر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کرم ایپانتن (دکسپانتنول)5% 30گ 1ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM -
کرم بتامتازون 0.1 % 15 گ 1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM -
کرم بتامتازون 15 گ 1 ع BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM -
کرم پپرسین (کپساسین) 0.075% 1ع PEPERCIN (CAPSAICIN) 0.075% CREAM -
کرم پرمترین 5% 30گ 1ع PERMETRIN 5% TOP CREAM بهترين دارو در درمان گال مي باشد. جذب پوستي دارو كم بوده و دارو تنها روي گال اثر دارد. نسبت به داروهاي مشابه عوارض بسيار كمتري دارد و مورد تاييد FDAاست.
کرم پوستی آلوویر (آسیکلوویر) 5% 1 ع ACICLOVIR 5% 10G CREAM -
کرم پوستی بتامتازون 15گ1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM -
کرم پوستی ممکورت (ممتازون) 0.1 % 30گ 1ع - -
کرم پوستی هیدروکینون 4% 1ع HYDROQUINONE 4% 30G CREAM -
کرم پوستی کلوتریمازول1% 15گ1ع CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM -
کرم پیمودرم(پیمکرولیموس) 1% /30 گ 1 ع PIMECROLIMUS 1% 30G CREAM -
کرم تربینافین1% 15گ 1ع TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM -
کرم ترتینوئین 0/05% 15گ 1ع TRETINOIN 0.05% 15G CREAM -
کرم داکتارین ( میکونازول) 20 م گ 1 ع - -
کرم دپانتکس (دکسپانتنول )30 گ 1 ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM -
کرم درموپان (دکسپانتنول) 30 گ 1ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM -
کرم درموفیکس(سرتاکونازول) 2% 20گ1ع SERTACONAZOLE NITRATE 2% TOP CREAM درمان عفونتهاي قارچي
کرم دیپروکل (کلوتریمازول/بتامتازون)1ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE (1/0.05)% CREAM -
کرم رزماریدین 30گ 1ع - -
کرم زایلا پی(لیدوکائین +پریلوکایین) 1 ع LIDOCAINE P 15G CREAM -