برو بالا
   1397 سه شنبه 30 بهمن
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول جم فیبروزیل300م گ100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جمی پید (جم فیبروزیل)300 م گ 30 ع - -
کپسول جینسانا 100 ع GINSANA CAP افزايش توان و انرژي در فعاليت هاي ورزشي و افزايش ميل جنسي
کپسول جینسانا 30 ع GINSANA CAP افزايش توان و انرژي در فعاليت هاي ورزشي و افزايش ميل جنسي
کپسول جینسینگ + رویال ژلی 100 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول جینک اکتیو 30( جینکو بیلوبا )ع - -
کپسول جینکوبیلوبا 60 م گ 60 ع - -
کپسول جینکوبیلوبا ویتارمونیل 200م گ 30 ع ْGINKO BILOBA <VITARMONYL> CAP -
دریافت فایل
کپسول جینکوسان 30ع GINCOSAN CAP -
کپسول دابکسا (دابیگاتران) 110 م گ 60 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول دابکسا (دابیگاتران) 75 م گ 60 ع DABIGATRAN 75MG CAP -
کپسول دابیگاتران 110 م گ 30 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع CLINDAMYCIN 300MG CAP -
کپسول دانتریوم(دانترولن) 25 م گ 100ع DANTROLENE SODIUM 25MG CAP -
کپسول دانلوین ( فینگولیمود ) 0.5 م گ 28 ع - -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 100م گ 100 ع - -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 100م گ 50 ع DANAZOL 100MG CAP -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 200م گ 100ع DANAZOL 200MG CAP -
کپسول داکسپین(دوکسپین) 25 م گ 100 ع DOXEPIN HCL 25MG CAP -