برو بالا
   1398 چهارشنبه 5 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال ویزیپک 270م گ/20م ل 1ع IODIXANOL 270MG I/ML 20ML INJ مورد استفاده در مراكز راديولوژي سي تي اسكن و MRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 270م گ/50م ل 1ع IODIXANOL 270MG I/ML 50ML INJ مورد استفاده در مراكز راديولوژي سي تي اسكن و MRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 320 م گ/ 100م ل 1ع IODIXANOL 320MG I/ML 100ML VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 320م گ/20م ل 1ع IODIXANOL 320MG I/ML 20ML VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 320م گ/50م ل 1ع IODIXANOL 320MG I/ML 50ML VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
دریافت فایل
ویال ویزیگراف (آیودیکسانول )270 م گ / 50 م ل 1 ع - -
ویال ویفند(وریکونازول) 200 م گ 1 ع VORICONAZOLE 200MG VIAL -
ویال وینورلبین 10 م گ 1 ع VINORELBINE 10MG/1ML VIAL -
ویال وینورلبین 50 م گ 1 ع VINORELBINE 50MG/5ML VIAL -
ویال کئلیکس(دوکسوروبیسین لیپوزومال)20 م گ / 10 م ل 1 ع - مورد استفاده در مراكز راديولوژي سي تي اسكن و MRI
ویال کابوتکس ( کابازی تاکسل ) 60 م گ 1.5 م ل 1 ع - -
ویال کاسپوفانژین استات 50م گ 1ع - -
ویال کاسپوفانژین استات 70م گ 1ع - -
ویال کاسماژن( داکتینومایسین) 0/5 م گ 1ع DACTINOMYCIN 0.5MG VIAL -
ویال کانسیداس (کاسپوفانژین) 50 م گ 1 ع CASPOFUNGIN 50MG 10ML VIAL -
ویال کانسیداس (کاسپوفانژین) 70 م گ 1 ع CASPOFUNGIN 70MG 10ML VIAL -
ویال کتامین هیدروکلراید 50 م گ/م ل 1 ع KETAMINE HCL 50MG/ML 10ML VIAL -
ویال کربوپلاتین هاسپیرا 150 م گ 1 ع CARBOPLATIN 150MG/15ML AMP -
ویال کربوپلاتین 150 م گ 1ع - -
ویال کربوپلاتین فایزر 150 م گ 1 ع CARBOPLATIN 150MG/15ML AMP -