برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال لئوناس10000 واحدی 1ع - -
ویال لابتالول 5 م گ /م ل 20 م ل 1ع LABETALOL 5MG/ML 20ML INJ -
ویال لانسولین ان پی اچ 100 واحد/ 10 م ل 1 ع INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL -
ویال لانسولین رگولار 100 واحد/ 10 م ل 1 ع INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL -
ویال لانسولین(انسولین)70/30 1ع INSULIN BIPHASIC ISOPHANE (70+30)U/ML 10ML VIAL -
دریافت فایل
ویال لتوکان ( کاسپوفانژین استات) 70 م گ 1 ع - -
ویال لتوکان (کاسپوفانژین استات ) 50 م گ 1 ع - -
ویال لدرترکسات(متوترکسات)50م گ / 2م ل 1ع - -
ویال لوتیراستام500م گ 1ع - -
ویال لودریبین ( کلادریبین ) 10 م گ 5 م ل 1 ع - -
ویال لووریس (لوتروپین آلفا) 75 واحدی 1 ع LUTROPIN ALFA 75IU VIAL -
دریافت فایل
ویال لووفلوکساسین ( تاوالوسین ) 0.5 درصد - -
ویال لووفلوکساسین 500 م گ/20 م ل 1 ع LEVOFLOXACIN 500MG/20ML INJ -
ویال لووفلوکساسین 500م گ/100 م ل 1 ع LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL -
ویال لووفلوکساسین500م گ 1ع - -
ویال لووفلوکساسین500م گ/100م ل 1ع LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL -
ویال لکتروم(لوپرورلین) 3.75 م گ 1 ع LEUPRORELIN ACETATE 3.75MG VIAL -
دریافت فایل
ویال لکتروم(لوپرورلین) 7.5 م گ 1 ع LEUPRORELIN ACETATE 7.5MG VIAL -
دریافت فایل
ویال لیتک ( کلادریبین) 10م گ/ 5 م ل 1 ع CLADRIBINE 10MG/5ML VIAL -
ویال لیدوکائین 2% 50 م ل 1 ع - -