برو بالا
   1397 چهارشنبه 27 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
باند پانسمان 5*300 س 12 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 10*270 س 36 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 20*270 س 18 ع - -
باند پانسمان کنار بافته 7.5*270 س 60ع - -
باند پانسمان کناربافته 15*270 س 30 ع - -
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر 10*270 س 36ع - -
باند ساده زخم بندی 7*300 س 6ع - -
باند سوختگی 10 س 6 ع - -
باند سوختگی 15 س 6 ع - -
باند سوختگی کنار بافته 5*270 س 72 ع - -
باند سوختگی کنار بافته 7.5*270 س 60 ع - -
باند سوختگی کناربافته 10*270 س 36 ع - -
باند سوختگی کناربافته 15*270 س 30 ع - -
باند کشی با فشار زیاد 10س 1ع - -
باند کشی با فشار زیاد 15س 1ع - -
باند کشی با فشار زیاد 7.5 س 1ع - -
باند کشی فشار قوی سفید با نوار رنگی 10*450 - 16ع - -
باند کشی فشار قوی سفید با نوار رنگی 15*450 - 12 ع - -
باند کشی فشارقوی 10*450 س 16 ع - -
باند کشی فشارقوی 15*450 س 12 ع - -