برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال لینزومد 2 م گ /م ل 1ع - -
ویال لیومدرول(متیل پردنیزولون) 500 م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال لیومدرول(متیل پردنیزولون) 500 م گ 20 ع - -
ویال ماگنوستیک(گادوپنتتات دی مگلومین) 469 م گ / 15 م ل 1 ع GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML VIAL -
ویال مایوزایم ( آلگلوکوسیداس) 50 م گ 1ع ALGLUCOSIDASE 50MG VIAL -
دریافت فایل
ویال مایوزایم 50 م گ 1ع (اهدایی) - -
ویال مبترا 100 م گ /10 م ل2 ع RITUXIMAB 100MG/10ML VIAL -
ویال مبترا 500 م گ /50 م ل 1 ع RITUXIMAB 500MG/50ML VIAL -
ویال مترونیدازول 500 م گ 100م ل 1ع - -
ویال متوترکسات 5 م گ 1 ع - -
ویال متوترکسات 1000 م گ /10 م ل 1 ع METHOTREXATE SODIUM 1000MG/10ML VIAL -
ویال متوترکسات 5 م گ 2 م ل 1ع METHOTREXATE SODIUM 5MG/2ML VIAL -
ویال متوترکسات 50 م گ 1 ع - -
ویال متوترکسات 50 م گ/2 م ل 1 ع METHOTREXATE SODIUM 25MG/ML 2ML AMP -
ویال متوترکسات5م گ/2م ل 1ع - -
ویال متور ( لوتیراستام ) 500م گ / 5م ل 1ع LEVETIRACETAM 500MG/5ML INJ -
ویال متیل پردنیزولون سدیم500 م گ 1ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال مدرولین (متیل پردنیزولون) 500 م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال مدونکس( دکسمدتومیدین) 200 م گ 5 ع DEXMEDETOMIDINE 100MCG/ML 2ML VIAL -
ویال مروپنم ( آفاپنم ) 1 گ 10 ع - -