برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال میکرورلین(تریپتورلین) 3.75 م گ 1 ع TRIPTORELIN ACETATE 3.75MG VIAL -
دریافت فایل
ویال میکرورلین11.25م گ 1ع - -
ویال نئوفور ( پلریکسافور ) 24 م گ 1.2 م ل 1 ع - -
ویال ناولبین ( وینورلبین ) 10م گ 1 ع VINORELBINE 10MG/1ML VIAL -
ویال ناولبین ( وینورلبین ) 50م گ 1 ع VINORELBINE 50MG/5ML VIAL -
دریافت فایل
ویال نگابان 1 ع - -
ویال نیتروپروساید 50 م گ 1ع - -
ویال نیتروپروساید سدیم 50 م گ 1ع NITROPRUSSIDE SODIUM 50MG AMP -
ویال هرسپتین 440 م گ 1ع - -
ویال هموکامپلتان پی(فیبرینوژن) 1 گ 1 ع FIBRINOGEN 1G VIAL -
ویال هولوکسان( آیفوسفامید) 1 گ 1 ع IFOSFAMIDE 1 G VIAL -
ویال هیدروکورتیزون ( آفاتیزون ) 100 م گ 10 ع - -
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 1 ع - -
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 10 ع - -
ویال هیدروکورتیزون 100م گ 1ع HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL -
ویال هیومیت پی (فون ویلبراند 1200) 500 واحدی 1 ع ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII VONWILLEBRAND 1200IU VIAL -
دریافت فایل
ویال وریکونازول200م گ 1ع - -
ویال ولزومیب ( بورتزومیب ) 3.5م گ 1ع BORTEZOMIB 3.5MG INJ -
ویال ولکید (بورتزومیب) 3/5 م گ 1 ع BORTEZOMIB 3.5MG INJ -
ویال ونکوماکس (ونکومایسین) 500م گ 20ع VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL -