برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال ونکومایسین 1 گ 10 ع VANCOMYCIN HCL 1G VIAL -
ویال ونکومایسین 1000 م گ 10 ع - -
ویال ونکومایسین 1000 م گ 10 ع - -
ویال ونکومایسین 1000 م گ 10ع - -
ویال ونکومایسین 500 م گ 10 ع - -
ویال ونکومایسین 500 م گ 10 ع VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL -
ویال ونکومایسین 500 م گ 10 ع - -
ویال ونکومایسین 500 م گ 20 ع - التهاب شديد يا كاهش ايمني
ویال ویزودیکس (آیودیکسانول) 320 م گ/50 م ل 10 ع - -
ویال ویزودیکس (آیودیکسانول) 320 م گ /50 م ل 1 ع - -
ویال ویزیپک 270م گ/20م ل 1ع IODIXANOL 270MG I/ML 20ML INJ مورد استفاده در مراكز راديولوژي سي تي اسكن و MRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 270م گ/50م ل 1ع IODIXANOL 270MG I/ML 50ML INJ مورد استفاده در مراكز راديولوژي سي تي اسكن و MRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 320 م گ/ 100م ل 1ع IODIXANOL 320MG I/ML 100ML VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 320م گ/20م ل 1ع IODIXANOL 320MG I/ML 20ML VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
دریافت فایل
ویال ویزیپک 320م گ/50م ل 1ع IODIXANOL 320MG I/ML 50ML VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
دریافت فایل
ویال ویزیگراف (آیودیکسانول )270 م گ / 50 م ل 1 ع - -
ویال ویفند(وریکونازول) 200 م گ 1 ع VORICONAZOLE 200MG VIAL -
ویال وینورلبین 10 م گ 1 ع VINORELBINE 10MG/1ML VIAL -
ویال وینورلبین 50 م گ 1 ع VINORELBINE 50MG/5ML VIAL -
ویال کئلیکس(دوکسوروبیسین لیپوزومال)20 م گ / 10 م ل 1 ع - مورد استفاده در مراكز راديولوژي سي تي اسكن و MRI