برو بالا
   1398 جمعه 6 اردیبهشت
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول پایلوزک(امپرازول)20 م گ 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP -
کپسول پایلوشات30ع - -
کپسول پتابا (پتاسیم آمینوبنزوئیک)500 م گ 240 ع POTASSIUM AMINOBENZOIC ACID 500MG CAP -
کپسول پتی نیمید (اتوسوکسیماید)250 م گ 100ع - -
کپسول پراداکسا (دابیگاتران)110م گ 60 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول پراداکسا (دابیگاتران)150م گ 60 ع DABIGATRAN 150MG CAP -
کپسول پرزرویژن 3 بوش + لامب 60 ع - -
کپسول پرفلکس 900 م گ -هلث برست 60 ع PREFLEX® 500/400MG CAP -
کپسول پرگابالین 100م گ 60 ع PREGABALIN 100MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین 150م گ 60 ع PREGABALIN 150MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین 50 م گ 60 ع PREGABALIN 50MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین 75 م گ 100 ع PREGABALIN 75MG CAP -
کپسول پرگابالین 75 م گ 30ع - -
کپسول پرگابالین 75 م گ 60 ع PREGABALIN 75MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین(پرگاسول) 150 م گ 100 ع - -
کپسول پرگابالین(پرگاسول) 75 م گ 100 ع - -
کپسول پرگابالین(پرگاسول)100 م گ 100 ع - -
کپسول پرگابایوکس (پرگابالین) 100 م گ 30 ع PREGABALIN 100MG CAP -
کپسول پرگابایوکس (پرگابالین) 150م گ 30 ع PREGABALIN 150MG CAP -
کپسول پرگابایوکس (پرگابالین) 50 م گ 30 ع PREGABALIN 50MG CAP -