برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال کابوتکس ( کابازی تاکسل ) 60 م گ 1.5 م ل 1 ع - -
ویال کاسپوفانژین استات 50م گ 1ع - -
ویال کاسپوفانژین استات 70م گ 1ع - -
ویال کاسماژن( داکتینومایسین) 0/5 م گ 1ع DACTINOMYCIN 0.5MG VIAL -
ویال کانسیداس (کاسپوفانژین) 50 م گ 1 ع CASPOFUNGIN 50MG 10ML VIAL -
ویال کانسیداس (کاسپوفانژین) 70 م گ 1 ع CASPOFUNGIN 70MG 10ML VIAL -
ویال کتامین هیدروکلراید 50 م گ/م ل 1 ع KETAMINE HCL 50MG/ML 10ML VIAL -
ویال کربوپلاتین هاسپیرا 150 م گ 1 ع CARBOPLATIN 150MG/15ML AMP -
ویال کربوپلاتین 150 م گ 1ع - -
ویال کربوپلاتین فایزر 150 م گ 1 ع CARBOPLATIN 150MG/15ML AMP -
ویال کربوپلاتین150م گ 1 ع CARBOPLATIN 150MG/15ML AMP -
ویال کربوپلاتین50م گ 1 ع CARBOPLATIN 50MG/5ML VIAL -
ویال کربوسل (کربوپلاتین) 150 م گ 1 ع - -
ویال کرین(اسپکتینومایسین)2 گ 1 ع - -
ویال کلاستوز (زولدرونیک اسید) 5 م گ 1 ع - -
ویال کلستیمات سدیم (کولستین) جی ای اس 1 میلیون واحدی 1ع - -
ویال کلوگزاسیلین 500م گ 20ع CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL -
ویال کلومایسین(کولستین) 1000000 واحدی 1ع COLISTIN 1,000,000U AMP -
ویال کلیستیمات ( کلستین ) 1000000 واحدی 10 ع - -
ویال کلیستیمات ( کلستین ) 4500000 واحدی 10 ع - -