برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول پنتوپرازول 20 م گ 14 ع PANTOPRAZOLE 20MG CAP -
کپسول پنتوپرازول 20 م گ 28 ع - -
کپسول پنتوپرازول 20 م گ 30 ع - -
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 28 ع - درسا دارو - -
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 14 ع PANTOPRAZOLE 40MG CAP -
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 28 ع - -
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 30ع - -
کپسول پنتوپرازول 40 م گ30 ع - -
کپسول پیاسکلیدین300 م گ 15ع PIASCLIDIN 300MG CAP -
کپسول پیاسیدن 300 م گ 15 ع _HERBAL MEDICINES -
کپسول پیروکسیکام 10 م گ 100 ع رازک - -
کپسول پیروکسیکام 10 م گ 100ع (رازک) - -
کپسول پیروکسیکام 10م گ 100ع PIROXICAM 10MG CAP -
کپسول پیروکسیکام10م‌گ 100 ع PIROXICAM 10MG CAP -
کپسول پین آف (دیکلوفناک) 100 م گ 100ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پیوسته رهش دترولیت (تولترودین تارترات) 2م گ 30ع - -
کپسول پیوسته رهش دترولیت (تولترودین تارترات) 4م گ 30ع - -
کپسول پیوسته رهش مب اکتو(مبورین) 200 م گ 30 ع - -
کپسول پیوسته رهش مبورین 200 م گ 30 ع - -
کپسول تئومکس ( تئوفیلین) 200 م گ 60 ع THEOPHYLLINE 200MG RET CAP -