برو بالا
   1397 پنج شنبه 31 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50 گ 1ع (جدید) CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM -
کرم واژینال کلوتریمازول1% بهسا 1ع (CLOTRIMAZOLE) 1% CREAM VAG -
کرم واژینال کلومازول ( کلوتریمازول) 1% 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM -
کرم واژینال کلیندامایسین /کلوتریمازول 2% 30گ 1ع - -
کرم واژینال کلیندامایسین + کلوتریمازول 2% 40 گ 1ع CLINDAMYCINPHOSPHATE/CLOTRIMAZOL 2% 40G VAG CREAM عفونت هاي ميكروبي واژينال
کرم ونوویتال 30گ 1ع - -
کرم کالامکس(کالامین) 100 گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM -
کرم کالامین 8% - 30 گ 1 ع CALAMINE 8% 30G CREAM -
کرم کالامین 8% 30گ 1ع - -
کرم کتوکونازول 2% 30 گ 1 ع KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM -
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع (قدیم) CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -
کرم کلوبتازول 0/5% 15گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کرم کلوبتازول پروپیونات 0/05% 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کرم کلوتریمازول/ بتامتازون 1 ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE (1/0.05)% CREAM -
کرم کلوکورت(کلوبتازول ) 15 گ1 ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM -
کیت رتپیلز10م گ /10م ل 2ع - -
کیسه آب گرم نوا 1ع - -
کیسه ادرار نوا 10 ع - درمان سرطان هاي خوني
کیسه قابل تزریق لینزولید2م گ /300م ل 1ع - -