برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول بادی کلینز(مارینوکس) 60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
دریافت فایل
کپسول بایوپنتین(گاباپنتین) 100م گ 30ع GABAPENTIN 100MG CAP -
کپسول بایوپنتین(گاباپنتین) 300 م گ 30ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول بنفوتیامین 150 م گ 120ع - استئوآرتريت - بهبود درد مفاصل
کپسول بیوتی هلث 1000 م ک گ 30 ع - -
کپسول بیوتین 30 ع - -
کپسول پانکراتین 10000 م گ 100ع - -
کپسول پاورفیت 32ع - -
کپسول پایلوزک(امپرازول)20 م گ 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP -
کپسول پایلوشات30ع - -
کپسول پتابا (پتاسیم آمینوبنزوئیک)500 م گ 240 ع POTASSIUM AMINOBENZOIC ACID 500MG CAP -
کپسول پتی نیمید (اتوسوکسیماید)250 م گ 100ع - -
کپسول پراداکسا (دابیگاتران)110م گ 60 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول پراداکسا (دابیگاتران)150م گ 60 ع DABIGATRAN 150MG CAP -
کپسول پرزرویژن 3 بوش + لامب 60 ع - -
کپسول پرفلکس 900 م گ -هلث برست 60 ع PREFLEX® 500/400MG CAP -
کپسول پرگابالین 100م گ 60 ع PREGABALIN 100MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین 150م گ 60 ع PREGABALIN 150MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین 50 م گ 60 ع PREGABALIN 50MG CAP -
دریافت فایل
کپسول پرگابالین 75 م گ 100 ع PREGABALIN 75MG CAP -