برو بالا
   1398 چهارشنبه 5 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول دیکلوفناک سدیم ( ولتادک ) 100 ع - -
کپسول دیکلوفناک سدیم ( ولتادک ) 30 ع - -
کپسول دیکلوفناک سدیم ( ولتادک ) 50 ع - -
کپسول دیکلوفناک سدیم (رازوفناک) 100 م گ 30 ع - رازک - -
کپسول دیکلوفناک سدیم 100 م گ 100 ع - -
کپسول دیکلوفناک سدیم100م گ پیوسته رهش 50ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP -
کپسول دیکوتارد(دیکلوفناک سدیم)100 م گ30ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP -
کپسول رازوفناک 100 م گ 30 ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP -
کپسول رازومفنامیک اسید250م گ 100ع MEFENAMIC ACID 250MG CAP -
کپسول راکسال (استامینوفن-کافئین-بروفن) 30ع - -
کپسول ردوکیل 180ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول ردوکیل 180ع - رسا فارمد - -
کپسول ردوکیل 60 ع رسا فارمد - -
کپسول ردوکیل 60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول رزاپرازول 20 م گ 14 ع - -
کپسول رلیفن(استامینوفن325+ایبوپروفن200+کافئین40 م‌گ) 20ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP -
کپسول رهافن ( استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین) 50ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP -
کپسول رهافول ( فولیک اسید+ آهن) 30ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول روغن ماهی + کوکیوتن (پریفرد)30ع - -
کپسول رویال 3 , 30 ع - -