برو بالا
   1398 پنج شنبه 27 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ 100 ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ 30ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 1/5 م گ 20 ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 1/5 م گ 30ع - -
کپسول ریواستیگمین 1/5م گ 30ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 3 م گ 100 ع RIVASTIGMINE 3MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 3 م گ 30ع RIVASTIGMINE 3MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 3م گ 30 ع RIVASTIGMINE 3MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 4/5م گ 30ع RIVASTIGMINE 4.5MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 6 م گ 20 ع RIVASTIGMINE 6MG CAP -
کپسول ریواستیگمین 6 م گ 30ع - -
کپسول زادیوا ( دیمتیل فومارات ) 120 م گ 14 ع - -
کپسول زادیوا ( دیمتیل فومارات ) 240 م گ 56 ع - -
کپسول زالپلون(آمیرست) 10 م گ 30 ع - -
کپسول زالپلون(آمیرست)5 م گ 30 ع - -
کپسول زنولیپ120م گ 30ع - -
کپسول زنوور( ارلیستات) 120 م گ 21 ع ORLISTAT 120MG CAP -
کپسول زونیتد (زونیساماید) 100 م گ 60 ع zonited 100 m g -
دریافت فایل
کپسول زونیمیکس(زونیسماید) 100 م گ 30 ع ZONISAMIDE 100MG CAP -
دریافت فایل
کپسول زیمکسیر ( آزیترومایسین ) 250 م گ 60 ع - التهاب شديد يا كاهش ايمني