برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول فلورازپام 15م گ 100ع FLURAZEPAM 15MG CAP -
کپسول فلورازپام15م گ100ع FLURAZEPAM 15MG CAP -
کپسول فلوکستین 10م گ 100ع FLUOXETINE HCL 10MG CAP -
کپسول فلوکستین 20 م گ 100ع - -
کپسول فلوکستین 20 م گ 100 ع FLUOXETINE HCL 20MG CAP -
کپسول فلوکستین 20 م گ 30 ع - -
کپسول فلوکستین 20م گ 100ع FLUOXETINE HCL 20MG CAP -
کپسول فلوکستین آریا 10 م گ 100ع FLUOXETINE HCL 10MG CAP -
کپسول فلوکستین آریا 20 م گ 100ع FLUOXETINE HCL 20MG CAP -
کپسول فلوکستین10م گ100ع FLUOXETINE HCL 10MG CAP -
کپسول فلوکستین20م گ100ع FLUOXETINE HCL 20MG CAP -
کپسول فلوکستین20م گ100ع FLUOXETINE HCL 20MG CAP -
کپسول فلوکونازول 100 م گ 10 ع - در بيماران تحت درمان كه تغذيه وريدي دارند مصرف ويتامين ها براي جلوگيري از اختلالات و بيماريها ضروري است.
کپسول فلوکونازول 100م گ 10ع FLUCONAZOLE 100MG CAP -
کپسول فلوکونازول 100م گ 10ع FLUCONAZOLE 100MG CAP -
کپسول فلوکونازول 150 م گ 4 ع FLUCONAZOLE 150MG CAP -
کپسول فلوکونازول 150 م گ 30 ع - -
کپسول فلوکونازول 150 م گ 4 ع FLUCONAZOLE 150MG CAP -
کپسول فلوکونازول 50 م گ 10ع FLUCONAZOLE 50MG CAP -
کپسول فلکس افکت 30ع - -