برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول گاباپنتین 100 م گ 100ع - -
کپسول گاباپنتین 100 م گ 100 ع - -
کپسول گاباپنتین 100 م گ 50 ع GABAPENTIN 100MG CAP -
کپسول گاباپنتین 100م گ 100ع GABAPENTIN 100MG CAP -
کپسول گاباپنتین 100م گ 100ع GABAPENTIN 100MG CAP -
کپسول گاباپنتین 100م گ 100ع GABAPENTIN 100 MG CAP -
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع - رازک - -
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100ع - -
کپسول گاباپنتین 300 م گ 20 ع - مرهم دارو - -
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع - -
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول گاباپنتین 300 م گ 50 ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول گاباپنتین 300م گ 100ع - -
کپسول گاباپنتین 300م گ 100 ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول گاباپنتین 300م گ 100ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول گاباپنتین 400 م گ 100ع - -
کپسول گاباپنتین 400 م گ 100 ع - رازک - -
کپسول گاباپنتین 400 م گ 100 ع GABAPENTIN 400MG CAP -
کپسول گاباپنتین آریا 300 م گ 100ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول گاباپنتین100 م گ 100ع - -