برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول نوروایج 60 ع - -
کپسول نوروپنتین 300 م گ 100 ع - مهر دارو - -
کپسول نوروتک ( تاناستوم ولگار + اورتیکا دیویکا + روزا کانینا) 60 ع - -
کپسول نورونتین ( گاباپنتین ) 300 م گ 50 ع - -
کپسول نوریکا (پرگابالین) 150 م گ 28 ع - -
کپسول نوریکا (پرگابالین) 75 م گ 28 ع - -
کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 20 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB -
کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 40 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB -
کپسول نکسیوس(اس امپرازول)40م گ 14ع - -
کپسول نیتیزینون 10 م گ (بدون یارانه ) 60ع - -
کپسول نیتیزینون 2 م گ (بدون یارانه ) 60ع - -
کپسول نیتیزیون5 م گ (بدون یارانه)60ع - -
کپسول نیوفن (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین) 20ع - -
کپسول هماتینیک 100ع HEMATINIC CAP -
کپسول هماتینیک 100 ع - -
کپسول هماتینیک 100 ع HEMATINIC CAP -
کپسول هماتینیک 100ع HEMATINIC CAP -
کپسول هماتینیک 60 ع HEMATINIC CAP -
کپسول هموفیکس 30 ع - -
کپسول همویت پلاس 30 ع - -