برو بالا
   1397 پنج شنبه 31 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول دسموپرسین استات 4 م ک گ /1م ل 10ع DESMOPRESSIN ACETATE 4MCG/1ML AMP -
دریافت فایل
آمپول دگزادیک (دگزامتازون)8م گ/2 م ل10ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ادم مغزي،حالات التهابي،شوك،نارسايي غده فوق كليوي
آمپول دگزادیک(دگزامتازون)8م گ /2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ادم،حالات التهابي،شوك
آمپول دگزامتازون 10 ع - -
آمپول دگزامتازون 100ع - -
آمپول دگزامتازون 2 م ل 10 ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP -
آمپول دگزامتازون2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP -
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید) 10 م گ/2 م ل100 ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع واستفراغ ناشي از شيمي در ماني 2)جهت تسهيل لوله گذاري در روده كوچك
آمپول دمیترون (اندانسترون ) 4 م گ/2 م ل 5ع ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP جلوگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
آمپول دوبوتامین 250 م گ مایلن 1ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ افزايش برون ده قلب در درمان كوتاه مدت نارسايي جبران نشده قلب ناشي از كاهش قدرت انقباضي
دریافت فایل
آمپول دوبوتامین250 م گ /20 م ل 1 ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ -
آمپول دوپادیک(دوپامین)200م گ /5 م ل 5ع DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP 1)درمان كمكي در شوك براي افزايش برون ده قلبي،فشار خون و جريان ادرار
آمپول دوپرام(دوکساپرام)100 م گ /5 م ل 5 ع DOXAPRAM HCL 100MG/5ML AMP -
آمپول دکابولکس(ناندرولون) 25م گ 10ع NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP كم خوني ناشي از بي كفايتي كليه
دریافت فایل
آمپول دکاپپتیل 0.1 م گ 7 ع - -
آمپول دی تریکل(د 3 )300000واحد 10ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP 1)راشيتيسم ماوم به ويتامين D 2)كم كاري غده پاراتيروئيد 3)كمي فسفات خون
آمپول دیفن هیدرامین 50 م گ / 1 م ل 10 ع DIPHENHYDRAMINE HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول دیگوکسین 0/25م گ/ م ل 5 ع DIGOXIN 0.25MG/1ML AMP -
آمپول دیکاترو(آتروپین)0.5م گ10ع ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP 1)براديكاردي علامتي و برادي آريتمي 2)پادزهر مسموميت با حشره كش هاي مهاركننده كولين استراز
آمپول دیکلورین (دیکلوفناک)75 م گ 3 م ل 10 ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP -