برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور

مشخصات واحد صنفینام داروخانه:

کد اقتصادی:

تاریخ تاسیس:

مجوز از دانشگاه علوم پزشکی:

کد تلفن شهرستان:

تلفن:

نمابر:

مالکیت:
زمان کاری:
از ساعت:

تا ساعت:

استان:

شهرستان:

شهر:

منطقه شهرداری:

کدپستی:

نام مرکز:
نقشه محدوده فعالیت مراکز توزیع پخش هجرت
نشانی پستی:

مشخصات موسسنام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

شماره نظام پزشکی:

شماره پروانه تاسیس:

تاریخ اعتبار پروانه:

تلفن همراه:

پست الکترونیک:

مشتریان غیر خصوصیزیرمجموعه:
نوع واگذاری:
سایر نهادها:
مدیریت درمان:

حساب بانکی مشتریشماره حساب جاری:

بانک:

کد بانک:

شعبه بانک:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شماره حساب جاری:

بانک:

کد بانک:

شعبه بانک:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شماره حساب جاری:

بانک:

کد بانک:

شعبه بانک: