برو بالا
   1398 دوشنبه 28 مرداد
انجام آزمایشات ادواری در مراکز پخش هجرت
تعداد بازدید : 243
1397 یکشنبه 5 اسفند
نظربه اینکه پرسنل هر سازمان گرانبهاترین سرمایه آن سازمان محسوب میشود و به منظور حفظ و صيانت همکاران و پيشگيري ، تشخيص ، درمان بيماريهاي مرتبط با شغل و غير شغلي، مطابق دستورالعمل معاينات ادواري شرکت و دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان ، كلیه پرسنل شركت پخش هجرت تحت معاينات ادواري قرار گرفتند.

 طی این معاینات پرونده تک تک همکاران طبق آخرین فرم استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  توسط کارشناس بهداشت حرفه ای تکمیل و سپس توسط پزشک طب کار تحت ویزیت قرار گرفتند و با توجه به نوع شغل فعلی و سوابق شغل قبلي فرد،زمينه هاي ارثي و تشخيص پزشك طبق عوامل زيان آور موجود در محيط كار ، اقدامات پاراكلينيكي انجام و يا به متخصص مربوطه ارجاع گرديد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر : ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :