برو بالا
   1396 دوشنبه 2 بهمن
 مرکز توزیع : ارومیه

  آدرس : جاده سلماس - خ ناحيه - روبروي تربيت معلم شهيد رجايي
  تلفن : 04432756903 - 04432756904
  پست الکترونیکی : urmia@hejratco.com