برو بالا
   1399 جمعه 8 اسفند
اعضای هیئت مدیره

نام سمت
علی حسینی رئیس هیئت مدیره
محمد مهدی نکونام نایب رئیس هیئت مدیره
مسعود بهرامی نوید عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
سعید سعیدی نژاد عضو هیئت مدیره
دکتر علی کائیدی عضو هیئت مدیره