جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
دراژه باکلوفن 10 م گ 100 ع BACLOFEN 10MG TAB -
دراژه باکلوفن 25 م گ 100 ع BACLOFEN 25MG TAB -
دراژه بیزاکودیل 5م گ 100ع BISACODYL 5MG TAB -
دراژه تری فلوپرازین1م گ100ع TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB -
دراژه دی پیریدامول 25م گ 100ع DIPYRIDAMOLE 25MG TAB -
دراژه دی سیکلومین 10م گ 100ع DICYCLOMINE HCL 10MG TAB -
دراژه دیپیریدامول75م گ 100ع DIPYRIDAMOLE 75MG TAB -
دراژه دیلتیازم60م گ100ع DILTIAZEM HCL 60MG TAB -
دراژه دیکلوفناک 25م گ 100ع DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB -
دراژه دیکلوفناک سدیم 50م گ100ع DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB -
دراژه ریسپریدون 1م گ100ع RISPERIDONE 1MG TAB -
دراژه ریسپریدون 2م گ100ع RISPERIDONE 2MG TAB -
دراژه ریسپریدون 4م گ100ع RISPERIDONE 4MG TAB -
دراژه سیتالوپرام 20م گ30ع CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB -
دراژه سیتالوپرام 40م گ30ع CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB -
دراژه فلوواکسامین مالئات50م گ30ع FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB -
دراژه ملوکاست(مونته لوکاست) 5م گ 50ع MELUKAST (MONTELUKAST SODIUM) 5MG CHEWABLE TAB -
دراژه ملوکاست(مونته لوکاست)10م گ60ع MELUKAST (MONTELUKAST) SODIUM 10MG TAB -
دراژه نورتریپتیلین10م گ100ع NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB -
دراژه نورتریپتیلین25م گ100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB -